MULTI KANIA II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
43-100 Tychy
ul. Fabryczna 11

biuro@multikania.pl

W dniu 24 czerwca 2015 r. został uzgodniony Plan Połączenia:

Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”) – tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej umowy.

Mając powyższe na uwadze, niniejszym Zarząd Spółki Przejmowanej na podstawie art. 500 § 21 KSH bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości w/w Plan Połączenia.

Multi Kania-Plan Połączenia - 24_06_2015

W imieniu Spółki Przejmowanej
Bożena Januszewska – Prezes Zarządu Spółki Przejmowanej